Pojištění odpovědnosti - z běžného občanského života 18. 10. 2023

Pojištění odpovědnosti - z běžného občanského života

Pojištění běžné občanské odpovědnosti 

Toto pojištění se nejčastěji sjednává s pojištěním domácnosti. Produkt kryje rizika spojená s běžným občanským životem, např. vytopení sousedů, neúmyslné škody způsobené dětmi, domácími zvířaty apod. V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (občanská odpovědnost) jsou obvykle pojištěny všechny osoby trvale žijící s pojištěným v jedné domácnosti, dále se pojištění vztahuje i na škody způsobené osobami, kterým pojištěný svěřil opatrování dítěte nebo zvířete nebo běžnou údržbu domácnosti. 

Společné žití se prokazuje čestným prohlášením, ale pojišťovny jsou schopny to ověřit i přes signál mobilního telefonu, přes doručování pošty do místa bydliště apod. (v obchodě, na lyžích, na kole apod.)

Za tuto škodu jste plně odpovědní, i když ji nezpůsobíte úmyslně. 

Na co všechno se pojištění běžného občanského života vztahuje:

  • Majetková újma na věci nebo na zvířeti - poškození, zničení, resp. poranění nebo usmrcení zvířete

  • Újma způsobená člověku na zdraví nebo usmrcením včetně nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách osob blízkých 

  • Finanční újma

  • Nemajetková újma způsobená neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti 

  • Újma vzniklá v příčinné souvislosti s výkonem funkce člena voleného orgánu právnické osoby jiné než obchodní korporace 

 

 

 

Pojištění se vztahuje i na půjčené věci (svatební šaty nebo kostým z půjčovny, půjčené sportovní vybavení apod.), kromě několika málo vyloučených (např. auto).

neprofesionální sportovní činnosti (pokud např. na kole srazíte chodce).

Pojištěni budete i na přechodný pobyt v zahraničí s vyššími limity, než které si můžete sjednat v rámci cestovního pojištění.

Pojištění se vztahuje i na studenty a škody způsobené během jejich studijní praxe.

Hradí škody, které by od vás požadovala uhradit zdravotní pojišťovna (např. pokud byste srazili lyžaře na sjezdovce a ten byl následně transportován helikoptérou, úhradu nákladů by po vás jako viníkovi požadovala zdravotní pojišťovna).

Pro součet více pojistných událostí během roku platí dvojnásobný limit plnění - může se lišit dle dané pojišťovny.

 

Výluky

 

Limity

Nastavení limitů je individuální dle požadavků klienta, my doporučujeme min. 10 mil.

Mininální nastavení limitů jsou 2 mil., maximální potom 50 mil.

 

See more news